PIELGRZYMKA -KOTLINA KŁODZKA, PRAGA, DREZNO

2018PIELGRZYMKAKOTLINAKODZKAREPUBLIKACZESKAISAKSONIADLASZPGAWY

zapraszamy do udziału w tradycyjnej już porze na pielgrzymko – wycieczkę. Zapisy w biurze parafialnym

2018PIELGRZYMKAKOTLINAKODZKAREPUBLIKACZESKAISAKSONIADLASZPGAWY

DEKRET o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia

niedziela-milosierdzia-koronka

 

DEKRET
o związaniu odpustów z aktami kultu
spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia

«Miłosierdzie Twoje, Boże, nie zna granic, niewyczerpany jest skarbiec Twojej dobroci…» (modlitwa po hymnie Te Deum). «Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc» (modlitwa z XXVI niedzieli okresu zwykłego) – tak śpiewa, wiernie i z pokorą, święta Matka Kościół. Niezmierzona  łaskawość Boża,  okazywana zarówno  całemu rodzajowi ludzkiemu, jak i każdemu człowiekowi, przejawia się bowiem w sposób szczególnie wyraźny, gdy sam Bóg wszechmogący odpuszcza grzechy i uchybienia moralne, winnych  zaś po ojcowsku  dopuszcza na  nowo do przyjaźni z sobą, którą z własnej winy utracili.

Wierni, poruszeni tym do głębi serca, rozpamiętują  tajemnice Bożego przebaczenia i z pobożnością je sprawują; rozumieją oni w pełni, jak bardzo jest godziwe, a nawet konieczne, aby Lud Boży wielbił specjalnymi modlitwami Boże Miłosierdzie i zarazem – spełniwszy z wdzięcznym sercem wymagane uczynki i niezbędne warunki – mógł uzyskiwać duchowe dobra czerpane ze skarbca Kościoła. «Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie» (Dives in misericordia, 7).

Istotnie,  Miłosierdzie  Boże zdolne  jest przebaczyć  najcięższe  nawet grzechy, ale czyniąc to, skłania wiernych do wzbudzenia w sobie nadprzyrodzonego żalu, nie tylko psychologicznego, za własne grzechy, tak że podejmują oni – również z pomocą łaski Bożej – mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć. Takie duchowe usposobienie pozwala rzeczywiście uzyskać wybaczenie grzechów śmiertelnych, kiedy wierny przyjmuje z pożytkiem sakrament pokuty, lub też żałuje za nie przez akt doskonałej miłości bądź doskonałego żalu i postanawia przystąpić jak najprędzej do sakramentu pokuty. Nasz Pan Jezus Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym poucza nas bowiem, że grzesznik winien wyznać swoją nędzę przed Bogiem, mówiąc: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już  nie jestem  godzien  nazywać  się  twoim synem» (Łk 15, 18–19), i dostrzec w tym działanie Boże: «był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się» (Łk 15, 32).

Ojciec Święty Jan Paweł II, wiedziony pasterską  troską o dusze i poruszony rozważaniem dobroci Ojca Miłosierdzia, pragnąc wpoić głęboko w umysły wiernych te nakazy i pouczenia wiary chrześcijańskiej, postanowił, aby II Niedziela Wielkanocna była poświęcona rozpamiętywaniu ze szczególną pobożnością tych darów łaski, i nadał jej miano Niedzieli Miłosierdzia Bożego (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dekret Misericors et miserator, 5 maja 2000 r.).

Ewangelia z II Niedzieli Wielkanocnej opowiada o przedziwnych dziełach, jakich dokonał Chrystus Pan w samym dniu zmartwychwstania, gdy po raz pierwszy ukazał się publicznie: «Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: ‘Pokój wam!’ A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ‘Pokój wam! Jak Ojciec Mnie  posłał, tak i  Ja  was  posyłam’. Po  tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ‘Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane’» (J 20, 19–23).

Ażeby wierni przeżywali to święto z głęboką pobożnością, Ojciec Święty rozporządził, że we wspomnianą niedzielę będzie można dostąpić odpustu zupełnego, zgodnie ze wskazaniami podanymi poniżej. Dzięki temu wierni będą mogli obficiej korzystać z daru pocieszenia Ducha Świętego, a przez to żywić coraz większą miłość do Boga i bliźniego; kiedy zaś uzyskają oni Boże przebaczenie, sami będą z kolei gotowi przebaczyć ochoczo braciom.

Dzięki temu wierni w sposób doskonalszy zachowywać będą ducha Ewangelii, urzeczywistniając w sobie odnowę wskazaną i wprowadzoną przez Sobór Watykański II: «Chrześcijanie, pamiętając o słowach Pana: ‘Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali’ (J 13, 35), niczego nie powinni pragnąć goręcej, niż żeby coraz wielkoduszniej i skuteczniej służyć ludziom w dzisiejszym świecie. (…) Ojciec zaś chce, abyśmy we wszystkich ludziach rozpoznali Chrystusa jako brata i skutecznie miłowali, tak słowem, jak i czynem» (Gaudium et spes, 93).

Dlatego Ojciec Święty, powodowany gorącym pragnieniem rozbudzenia w chrześcijańskim ludzie jak najżywszej czci Bożego Miłosierdzia – ze względu na przebogate duchowe owoce, jakie może ona wydać – podczas audiencji udzielonej w dniu 13 czerwca 2002 r. niżej podpisanym, przełożonym Penitencjarii Apostolskiej, zechciał przyznać odpusty na następujących zasadach:

Udziela się odpustu zupełnego  na zwykłych  warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który – przynajmniej z sercem skruszonym – skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.

Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe.

Kapłani pełniący posługę duszpasterską, zwłaszcza proboszczowie, winni informować w najwłaściwszy sposób wiernych o tym zbawiennym rozporządzeniu Kościoła, gorliwie i ofiarnie słuchać ich spowiedzi, zaś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po odprawieniu Mszy św. lub Nieszporów, albo podczas nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, przewodniczyć – z godnością należną temu obrzędowi – odmawianiu zaleconych wyżej modlitw; pomni wreszcie, że «błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7), niech głosząc katechezę zachęcają łagodnie wiernych, aby jak najczęściej spełniali uczynki miłości bliźniego lub miłosierdzia, idąc za przykładem i przykazaniem Jezusa Chrystusa, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w drugiej koncesji ogólnej Enchiridion Indulgentiarum.

Niniejszy dekret ma moc wieczystą. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 29 czerwca 2002 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Abp Luigi de Magistris
(tyt. Nova)
Propenitencjarz Większy
Gianfranco Girotti OFMConv
Regens

——————————————-
Cyt. za: L’Osservatore Romano 1 (2003), str. 55–56.

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim

126001_izrael_judea_jerozolima

godzina

Miejscowość

ulica

Piątek

20.00 Rukosin całość
21.00 Stanisławie całość
22.00 Szpęgawa Wierzbowa, Lipowa, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Brzozowa, Bukowa
23.00 Szpęgawa Parkowa, Łąkowa, Dębowa, Cisowa, Jarzębinowa

Przerwa w adoracji od 24.00 do 6.00

Sobota

6.00 Szpęgawa Wieś (poza osiedlem)
7.00 Śliwiny całość
8.00 Lubiszewo Sambora
9.00 Lubiszewo Dom Pomocy Społecznej
9.30 Święcenie pokarmów
10.00 Ministranci i Grupa Liturgiczna, Młodzież
11.00 Rokitki Kasztanowa
11.30 Święcenie pokarmów
12.00 Rokitki Tczewska
13.00 Rokitki Tczewska nowe bloki, Jesionowa, Krótka
13.30 Święcenie pokarmów
14.00 Rokitki Słoneczna, Cyprysowa, Piękna, Świerkowa, Kolejowa
14.30 Święcenie pokarmów
15.00 Róże Różańcowe
16.00 Rokitki Kwiatowa, Leśna, Polana Leśna
17.00 Lubiszewo Zielona, Bursztynowa, Lubińskiego, Działkowa, Nowa.
18.00 Lubiszewo Sportowa, Słoneczna
19.00 Lubiszewo Kaszubska, Kociewska, Krótka, Piaskowa, Polna, Stawowa
20.00 Lubiszewo Pogodna, Spacerowa, Sosnowa i Leśna

Triduum Paschalne 2018

Unknown

W tym tygodniu rozpoczyna się Wielki Tydzień. W załączniku została umieszczona informacja

Do pobrania: Triduum paschalne 2018

Projekt unijny “Szansa na przyszłość”

1

W budynku świetlicy wiejskiej w Lubiszewie od kwietnia bieżącego roku rozpoczną działalność: Klub Aktywnego Seniora i Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci utworzone przez Diecezję Pelplińską w ramach unijnego projektu “Szansa na przyszłość”.
Zapraszamy seniorów, dzieci i młodzież do udziału  w zajęciach rozwijających zainteresowania, wyjazdach, wycieczkach oraz do miłego i kreatywnego spędzania czasu.
Szczegółowe informacje na plakacie i ulotkach , a od 3 kwietnia u kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w godz. 13.00-18.00

1

2

Wizytacja kanoniczna w parafii

Pelplin (woj. pomorskie), 08.12.2012. Nowy biskup pelpliñski ks. Ryszard Kasyna podczas uroczystoœci ingresu, 8 bm. w bazylice katedralnej w Pelplinie. Biskup Kasyna jest nastêpc¹ bpa Jana Bernarda Szlagi, który zmar³ nagle 25 kwietnia br. (aw/cat)
PAP/Adam War¿awa

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbędzie się w środę (07.03.2018r.) i dokona jej ks. bp. Ryszard Kasyna – biskup diecezjalny.

Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.

Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie. w ramach wizytacji sprawdzane są również przez wizytatorów księgi parafialne, które własnoręcznie podpisuje i pieczętuje biskup wizytujący. Również ks. Biskup zapoznaje się za stanem materialnym kościoła i budynków  parafialnych.

W tym tygodniu, 7 marca 2018 r.,  nasza parafia będzie przeżywała wizytację biskupią. W tym dniu ks. Biskup odwiedzi: Szkołę Podstawową w Lubiszewie, Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu, Pana Stanisława Orlikowskiego długoletniego nadzwyczajnego szafarza komunii św. w naszej parafii. Spotka się z radnymi, szafarzami i zelatorami róż różańcowych oraz o godzinie 17.30 odprawi Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania 43  młodym osobom  z naszej parafii. Zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy o godzinie 17.30.

II rocznica śmierci ks. Romana Misiaka

Unknown

Przed 2 laty  po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Roman Misiak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Lubiszewie. Wdzięczni Bogu i Matce Najświętszej za posługę Księdza Romana chcemy się modlić się w Jego intencji i dziękować za długoletnią posługę w parafii Lubiszewskiej. Niech przez wstawiennictwo Maryi, której był wiernym orędownikiem, dostąpi łaski oglądania Miłosiernego Boga twarzą w twarz. Zapraszamy na Mszę świętą 21 lutego 2018 roku na godzinę 18.00.

Propozycje postanowień Wielkopostnych

1896891_610523685707821_325040336_n

Wielki Post to pora pokuty i ascetycznej walki. Nasi wrogowie pozostają tacy sami jak każdego dnia, choć akurat w tym niezwykłym okresie pamiętamy o nich częściej – pycha, żądza, świat i szatan. A cel postu? To czystość serca- stan, który musimy osiągnąć by radośnie świętować Wielkanoc. Aby jednak przeżyć Wielki Post dobrze, musimy rzeczywiście skupić się na naszym celu i narzucić sobie dyscyplinę. Bez tego post może bardzo łatwo zostać zmarnowany.

Ileż to razy wchodziliśmy w ten pokutny okres z najlepszymi intencjami, wyobrażając sobie siebie jako nieomal średniowiecznego ascetę, a przynajmniej sumiennego mnicha, który przez najbliższe czterdzieści dni będzie pościć, modlić się i chętnie rozdawać jałmużnę. Na jak długo zwykle starcza nam sił? Na pierwszy tydzień? Czasem nawet krócej.

Jeden z najbardziej znanych katolickich blogerów, Sam Guzman, podaje siedem praktycznych rozwiązań, dzięki którym nasz post możemy przeżyć głębiej, lepiej, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Oto jego podpowiedzi:

1.Miej plan!

Najszybszym sposobem na zrujnowanie Wielkiego Postu jest posiadanie samych dobrych intencji bez planu ich realizacji. Samo bowiem „zamierzam się więcej modlić” może nie wystarczyć, by zrealizować ten godny cel. Warto więc przygotować sobie plan, ustalić w jaki sposób zamierzasz osiągnąć to postanowienie, w których porach będziesz się modlił, którymi modlitwami, w jakiej intencji i za czyim wstawiennictwem.

Pamiętaj, aby Twój plan był wykonalny. Jeśli do tej pory modliłeś się wyłącznie wieczorem, może nie udać ci się modlić osiem razy dziennie, lub każdego dnia pięciokrotnie odmawiać całą modlitwę różańcową. Gdy zobaczysz, że Twój zbyt ambitny plan jest nierealizowalny, możesz się zniechęcić i całkowicie zrezygnować. A to zwycięstwo diabła. Niech Twoje postanowienia będą skromne i praktyczne, a Twój post rzeczywiście się uda.

2.Przeczytaj dobrą książkę!

Spójrz w którąkolwiek z tradycyjnych książeczek przygotowującą do rachunku sumienia – jednym z wymienianych w nich grzechów zawsze jest „nie zgłębianie lektury duchowej”. Czytaj więc. Staraj się utrzymywać w stanie pobożności, co przecież jest niezwykle trudne w świecie, który nieustannie promuje grzech.

Święci cały czas nas napominają, również za pomocą pozostawionych nam pism.  Nie ma lepszego czasu by rozpocząć głębsze życie duchowe niż Wielki Post.  Możesz zacząć od lektury Pisma Świętego, Żywotów Świętych, pism wielkich ludzi Kościoła, lub katechizmu.

Oto kilka sugerowanych tytułów:

„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis

„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” świętego Ludwika de Montfort

„List do Przyjaciół Krzyża” św Ludwika de Montfort

„Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa” bł. Anny Katarzyny Emmerich

 

Warto też zajrzeć do rozważań wielkopostnych, najlepiej poleconych przez Twojego spowiednika.

3.Przyjrzyj się sobie!

Wielki Post to doskonały czas na „inwentaryzację” stanu duszy. Zastanów się – jakie są Twoje główne błędy? Czy masz ukrytych bożków? Co najczęściej trzyma Cię z dala od Boga? Rób dokładny rachunek sumienia, który pomoże ci zdiagnozować Twoje zdrowie duchowe.

Nie zapominaj, że Wielki Post nie jest jedynie okresem, w którym po prostu odmawiasz sobie słodyczy, alkoholu czy innych przyjemności do których się przywiązałeś. To przede wszystkim okres pokuty, która oznacza rezygnację z grzechu i powrót do Boga, Twego kochającego Ojca. “Inwentaryzacja” Twojej duszy może okazać się bolesna, ale to jest dobry ból, który może skutkować uleczeniem.

4.Wyznaj grzechy!

Co może być kolejnym krokiem po zrobieniu rachunku sumienia? Oczywiście spowiedź. Szczególnie jest ona potrzebna, jeśli po raz ostatni byłeś w konfesjonale dawno temu.

Kościół wie, że w trakcie Wielkiego Postu więcej osób niż zwykle spowiada się. Dlatego nie obawiaj się, że nie znajdziesz czasu – wiele parafii w tym okresie posyła swych kapłanów do konfesjonałów częściej niż zwykle. Możesz też umówić się osobiście.

Nie zapomnij, że aby spowiedź była dobra, musi zostać spełnionych pięć warunków: 1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Wyznanie grzechów 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

5.Módl się!

Powiedzmy sobie szczerze – każdy z nas może modlić się więcej. Wielki Post to dobry moment, by zaplanować i wcielić w życie nowy „rozkład” codziennych modlitw, które potem mogą nam towarzyszyć przez cały rok. W tym okresie jednak powinniśmy wybierać głównie modlitwy będące jednocześnie aktami skruchy, żalu i pokuty za grzechy. Oto kilka sugestii:

Tajemnice Bolesne Różańca

Stacje Drogi Krzyżowej

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Psalmy pokutne

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

6.Pość!

Poszczenie, tak jak i modlitwa, powinno towarzyszyć nam przez cały rok, nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Czy musimy pościć od słodyczy lub alkoholu? Nie. Powinniśmy bowiem skupić się na poszczeniu od rzeczy związanych z naszymi głównymi grzechami. Jeśli nie grzeszysz nieumiarkowaniem w jedzeniu lub piciu, nie musisz odstawiać alkoholu czy słodyczy.

Ale być może jesteś uzależniony od internetu? Może zbyt wiele pracujesz i za mało czasu poświęcasz przez to rodzinie? A może zbyt często krytykujesz innych? Używasz zbyt mocnych słów? Od tego też można się uzależnić! Nie chodzi więc o to, by odstawić słodycze, jeśli nie są przyczyną Twego grzechu. Pamiętaj jednak o słowach Pana Jezusa – „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je”. Wyłup każdy powód twych głównych grzechów. Wymagaj od siebie by ich nie popełniać – to też jest post. To też jest wyrzeczenie.

7.Ofiaruj jałmużnę!

W Wielki Post w szczególny sposób przeżywamy ofiarę Chrystusa na krzyżu – największego aktu wielkoduszności w dziejach. Umarł On przecież za przyjaciół i nieprzyjaciół. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8).

Ta hojność Boga powinna skłaniać nas do okazywania hojności, wielkoduszności i miłosierdzia innym, zwłaszcza ubogim. W tym Wielkim Poście możesz pomóc swym wsparciem ubogiemu znajomemu, żebrzącemu na ulicy, schronisku dla bezdomnych albo któremuś z potrzebujących zakonów. Pamiętaj o Chrystusowej obietnicy: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

Na podstawie: CatholicGentelmen.net/za pch24.pl

Zachęcam również do skorzystania z propozycji modlitwy w intencji kapłanów – 30 dniowej dowolnej (dowolnej) modlitwy w wybranej intencji konkretnego kapłana za pośrednictwem portalu: http://kaplani.com.pl/pl/strefa_modlitwy/intencje

 

 

Plan kolęd 2017/2018 roku

images

Uwaga mieszkańcy Rokitek –  kolędy przebiegają zgodnie z planem zamieszczonym na stronie internetowej. Wkradł  się błąd. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

data

godzina

Miejscowość

ulica

28. 12. 2017 15.30 Stanisławie od skrzyżowana z drogą na Lubiszewo w kierunku Rukosina, wybudowanie pod Małżewko
Stanisławie od skrzyżowana z drogą na Lubiszewo w kierunku Tczewa, lewa strona, wybudowanie pod Mieścin
29. 12. 2017 15.30 Stanisławie wzdłuż drogi od Lubiszewa i od skrzyżowania w kierunku Tczewa prawa strona
30. 12. 2017 14.30 Lubiszewo Sportowa, Działkowa
Lubiszewo Słoneczna, Nowa, Lubińskiego
2. 01. 2018 15.30 Lubiszewo Bursztynowa, Zielona,  Sambora 2-56 (numery parzyste) Piaskowa, Krótka
Lubiszewo
3. 01. 2018 15.30 Lubiszewo Sambora 60-72, Prawa strona (numery nieparzyste) Kaszubska, Kociewska
Lubiszewo
4. 01. 2018 15.30 Lubiszewo Spacerowa, Polna
Lubiszewo Leśna, Stawowa
5. 01. 2018 15.30 Lubiszewo Sosnowa, Pogodna
6. 01. 2018 14.30 Szpęgawa Stara Szpęgawa, Klonowa, Słoneczna
Szpęgawa
7. 01. 2018 14.30 Szpęgawa Parkowa, Łąkowa
Szpęgawa Wierzbowa, Lipowa
8. 01. 2018 15.30 Szpęgawa Świerkowa, Dębowa, Sosnowa
9. 01. 2018 15.30 Szpęgawa Bukowa, Jarzębinowa
Szpęgawa Cisowa
10. 01. 2018 15.30 Szpęgawa Brzozowa
Śliwiny od figury w kierunku Tczewa i Gniszewy
11. 01. 2018 15.30 Śliwiny od figury w kierunku Waćmierka
Śliwiny Od Waćmierka, Sady
12. 01. 2018 15.30 Rokitki Kwiatowa
Rokitki
13. 01. 2018 14.30 Rokitki Jesionowa i Leśna
Rokitki
14. 01. 2018 14.30 Rokitki Cyprysowa, Słoneczna
Rokitki Polana Leśna
15. 01. 2018 15.30 Rokitki Tczewska bloki 87
Rokitki Tczewska bloki 83 A-E
16. 01. 2018 15.30 Rokitki Piękna, Krótka, Nowa
Rokitki Tczewska bloki 83 F-J
17. 01. 2018 15.30 Rokitki Tczewska bloki 85 A-E
Rokitki Tczewska bloki 85 F-I
18. 01. 2018 15.30 Rokitki Tczewska nieparzyste, Poziomkowa, Świerkowa, Brzozowa
Rokitki
19. 01. 2018 15.30 Rokitki Kasztanowa
15.30 Rokitki
20. 01. 2018  13.30 Rokitki Tczewska parzyste, Kolejowa
13.30 Rukosin całość

Ziemia Święta – Śladami Chrystusa

Unknown-3

Ziemia Święta – Śladami Chrystusa

 

Betlejem – Ain Karem – Cezarea Nadmorska – Góra Karmel – Nazaret – Kana Galilejska

Góra Błogosławieństw – Kafarnaum – Tabga – Jezioro Galilejskie – Góra Tabor

Qasr el-Yahud – Jerycho – Qumran – Morze Martwe – Jerozolima – Góra Oliwna

DZIEŃ 1 – Środa

Zbiórka uczestników na lotnisku Poznań-Ławica o godz. 3:30. Wylot do Izraela o godz. 5:45. Przylot do Tel Awiwu o godz. 10:55. Transfer do hotelu w Betlejem na nocleg.

DZIEŃ 2 – Czwartek

Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: bazylika Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodzenia, bazylika św. Katarzyny z grotami św. Józefa i św. Hieronima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Przejazd do Ain Karem: kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem – miejsce poświęcone żydowskim ofiarom Holokaustu (zwiedzanie ogrodów). Przejazd do Jerozolimy – Menora i Kneset (z zewnątrz) – współczesny parlament izraelski. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 – Piątek

Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej – miasta Heroda, rzymskiej stolicy Palestyny z czasów Nowego Testamentu, miasta krzyżowców. Przejazd do Hajfy – Góra Karmel: kościół Najświętszej Pani Karmelu z Grotą Eliasza – Sanktuarium Stella Maris. Przejazd do Nazaretu: bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich). Przejazd na obiadokolację i nocleg w Galilei.

DZIEŃ 4 – Sobota

Śniadanie. Przejazd na Górę Błogosławieństw. Następnie wizyta w Kafarnaum i w Tabdze (kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz kościół Prymatu św. Piotra). Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

 DZIEŃ 5 – Niedziela

Śniadanie. Wjazd na Górę Tabor – nawiedzenie Bazyliki Przemienienia Pańskiego. Przejazd wzdłuż Doliny Jordanu do Qasr el-Yahud – tradycyjnego miejsca chrztu Jezusa. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postój w Jerycho pod Górą Kuszenia i przy sykomorze Zacheusza. Przejazd przez Pustynię Judzką Qumran – miejsce pracy i modlitwy wspólnoty esseńczyków, w którym znaleziono teksty biblijne. Postój nad Morzem Martwym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w Betlejem.

DZIEŃ 6 – Poniedziałek

Śniadanie. Stara Jerozolima: Ściana Płaczu, kościół św. Anny, Droga Krzyżowa (Via Dolorosa), konwent Ecce Homo, bazylika Grobu Bożego. Góra Oliwna: miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, panorama Jerozolimy z widokiem na wzgórze świątynne, Dominus Flevit, kościół Pustego grobu Maryi, Grota Getsemani, Ogród Oliwny i Bazylika Agonii. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 – Wtorek

Transfer na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Polski o godz. 20:45.

DZIEŃ 8 – Środa

Lądowanie w Poznaniu o godz. 00:20. Zakończenie pielgrzymki.

Termin: 31.01-7.02.2018

Cena: 3490 zł

Stali Klienci: 3310 zł

 

CENA OBEJMUJE:

 • Przelot samolotem w obie strony;
 • Opłaty lotniskowe i paliwowe;
 • Transfery autokarem;
 • 6 noclegów w hotelach *** / ****, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami;
 • Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji;
 • Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
 • Opiekę duchową kapłana;
 • Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 30000 EUR i NNW do 4000 EUR;
 • Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

CENA NIE OBEJMUJE:

 • Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych, systemu nagłaśniającego GUIDETOUR oraz innych opłat związanych z realizacją programu: 90 USD;
 • Napojów do obiadokolacji;
 • Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 520 zł;
 • Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy lub 7,5% z chorobami przewlekłymi.

 

UWAGI:

 • Kolejność zwiedzania oraz godziny lotów mogą ulec zmianie;
 • Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 46 osób.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 • Przy zapisie należy dostarczyć: Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek libańskich i syryjskich.
 • Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 1000 zł Oferta ważna do 29.09.2017 r. Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.