WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW I SAKRAMENTALIÓW W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Wskazania ogólne  
 1. Na terenie diecezji obowiązują zalecenia szczegółowe, zawarte w następujących dokumentach:
 • Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 • Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 • Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią z 19 marca 2020 r.
 • Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z 21 marca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 • Zalecenia Biskupa Pelplińskiego opublikowane w Kurendzie nr 11/2020 z 13 marca 2020 r. poz. 53 i 54.
 • Komunikat Biskupa Diecezjalnego, opublikowany dnia 13 marca 2020 r.
 • „Pro memoria” Kurii Diecezjalnej, opublikowane w Kurendzie nr 12/2020 z 20 marca 2020 r. poz. 59.
 • Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 • Należy zachęcić wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Kapłani powinni wyjaśnić, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).
 1. Do Niedzieli Zmartwychwstania zawieszone zostają wizytacje kanoniczne i bierzmowania.
 1. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast). Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.
 1. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.
 1. W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo”.
 1. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 1. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 1. W związku z nr 6. niniejszych Wskazań, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, a na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Należy zachęcić do przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii.
 1. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii. Zaleca się używanie wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych.
 1. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.
  Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów
 1. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym     z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 6.
 1. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.
 1. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach,        o których mowa w nr 6 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina.
 1. W miarę możliwości należy zrezygnować z koncelebry. Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, a na zakończenie główny celebrans spożywa pozostałą Krew Pańską.
 1. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.
 1. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi       i usługujący.
 1. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.
 1. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.
 1. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej może być udzielone w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci lub gdy występuje poważna konieczność, za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny. W powyższej sytuacji żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego.
 1. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony   w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.
 1. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego.
 1. Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. „konfesjonałów zamkniętych”.
 1. Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej
 1. Warto informować wiernych o odpustach udzielonych w Dekrecie z dnia 19 marca 2020 roku przez Penitencjarię Apostolską na czas pandemii.
 1. Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
 1. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.
 1. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 1. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.
 1. Kapelani szpitalni powinni ustalić sposób funkcjonowania i posługi duszpasterskiej z władzami szpitali, pamiętając o roztropnym pogodzeniu troski o zbawienie wiernych z uniknięciem zarażenia.
 1. W razie potrzeby, zgodnie z Notą Penitencjarii Apostolskiej, zostaną ustanowieni „nadzwyczajni kapelani szpitalni”.
 1. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.
 1. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.
 2. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.
 3. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie. Dotyczy to tych par,    których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.
Uwaga: Dnia 25 marca 2020 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna zatwierdził powyższe wskazania jako obowiązujące w diecezji do odwołania.