Skip to main content

Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA- NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

PROGRAM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ  

 1. CEL:
  • – ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;
  • – wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 1. ZAŁOŻENIA
  1. Program obejmuje młodzież, która:
   • przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (klasy gimnazjalne),
   • przyjęła sakrament bierzmowania i odkryła swoje miejsce we wspólnocie parafialnej (klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
  2. Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy.
  3. Spotkania mają prowadzić kandydatów do doświadczenia żywego Kościoła i włączyć we wspólnotę lokalną poprzez:
   • wspólną modlitwę i przeżywanie liturgii,
   • posługę w parafii,
   • zdobywanie wiedzy na temat parafii i diecezji.
  4. Przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa dwa lata.
  5. Kandydaci posługują się Indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
  6. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach formacyjnych (m. in. w zrzeszeniach katolickich: stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach, diakoniach).
 1. KALENDARZ BIERZMOWANIA
  1. parafie, w których ilość wiernych PRZEKRACZA 2500 mieszkańców, sakrament bierzmowania udzielany jest co roku:
   • od września 2016: wprowadzamy nowy program w klasach II (klasy III w tym roku kończą formację według starego programu)
   • realizacja programu przebiega następująco:

co roku

klasy II – pierwszy rok formacji

klasy III – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem

 1. PLAN I TEMATYKA SPOTKAŃ
  1. I rok formacji – 8 spotkań (należy dostosować do konkretnej parafii)
MIESIĄC WYDARZENIE
wrzesień SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
SPOTKANIE 1: NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ- uroczyste podjęcie zobowiązania do formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

– złożenie podpisanej deklaracji na ołtarzu

– odbiór Indeksu

październik SPOTKANIE 2: PORZĄDKOWANIE GROBÓWwprowadzenie: katecheza o rzeczach ostatecznych
listopad SPOTKANIE 3: REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE
grudzień SPOTKANIE 4: POSŁUGA CHARYTATYWNAwprowadzenie: przedstawienie posługi charytatywnej dla wspólnoty lokalnej
marzec SPOTKANIE 5: TRIDUUM PASCHALNEwprowadzenie: spotkanie wyjaśniające Triduum Paschalne
kwiecień SPOTKANIE 6: SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
maj SPOTKANIE 7: DZIEŃ OTWARTY PARAFIIwprowadzenie: historia i struktura parafii
czerwiec SPOTKANIE 8: PIELGRZYMKA DO NAJBLIŻSZEGO SANKTUARIUM (miejsca kultu świętych, błogosławionych)wprowadzenie: przedstawienie sanktuarium
lipiec ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
sierpień
 1. II rok formacji – 8 spotkań terminy uzależnione są od terminu bierzmowania – orientacyjne terminy    (dostosować do terminu bierzmowania)                                  
MIESIĄC TYDZIEŃ WYDARZENIE
                                                                                                                 najlepiej od 16.09 do 18.09 TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
październik tydzień 1 NABOŻEŃSTWO POKUTNE
tydzień 2 POSŁUGA CHARYTATYWNA
tydzień 3 WARSZTATY BIBLIJNE
tydzień 4 BUDOWANIE WSPÓLNOTY
listopad tydzień 1 ADORACJA
tydzień 2 POSŁUGA CHARYTATYWNA
tydzień 3 WARSZTATY O MODLITWIE
tydzień 4 BUDOWANIE WSPÓLNOTY
grudzień dowolny tydzień DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem
lutymarzec

kwiecień

maj

czerwiec

bezpośrednio przed bierzmowaniem SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentuNOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
lipiec ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
sierpień
 • WYDARZENIA I SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA
 • OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM

MSZE ŚW. NIEDZIELNE – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

RORATY – uczestnictwo: co najmniej raz w tygodniu

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa

TRIDUUM PASCHALNE – uczestnictwo: całe Triduum

NABOŻEŃSTWA MAJOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

 • CELEBRACJA DZIEWIĘCIU I PIĄTKÓW MIESIĄCA

Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane). Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje:

 • NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ
 • spowiedź pierwszopiątkową,
 • uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym,
 • PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Katecheza o rzeczach ostatecznych znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski. Forma i plan porządkowania grobów – do przygotowania we własnym zakresie.

 • REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE
 • Czas trwania rekolekcji: od piątku popołudnia do soboty wieczorem.
 • Miejsce: w parafii lub rekolekcje wyjazdowe.
 • W przypadku mniejszej ilości uczestników można przeprowadzić międzyparafialne rekolekcje kerygmatyczne (jednorazowo maksymalnie 80 uczestników).
 • Jeśli w parafii jest więcej niż 80 bierzmowanych, należy przeprowadzić rekolekcje w dwóch osobnych grupach.
 1. POSŁUGA CHARYATYWNA

Forma i plan posługi – do przygotowania we własnym zakresie.

 • TRIDUUM PASCHALNE
 • DZIEŃ OTWARTY PARAFII
 • TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
 • DZIEŃ PIERWSZY (najlepiej 16 września)
  • – Msza św.
  • – po Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 • DZIEŃ DRUGI
  • – Msza św.
  • – po Mszy św. zawierzenie się opiece Maryi.
 • DZIEŃ TRZECI
  • – Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki
  • – po Mszy św. modlitwa do św. Stanisława i indywidualne błogosławieństwo.
 1. NABOŻEŃSTWO POKUTNE
 2. BUDOWANIE WSPÓLNOTY

Aby młodzież mogła utożsamić się ze wspólnotą parafialną i odnaleźć w niej swoje miejsce, potrzebuje – po przeżyciu rekolekcji kerygmatycznych – osobistego doświadczenia relacji z osobami tworzącymi wspólnotę parafialną oraz pogłębienia relacji między sobą.

Budowaniu wspólnoty mogą służyć takie formy, w które zaangażowani są wszyscy kandydaci, np.:

 • ADORACJA
 • zawody sportowe, (np. siatkówka, dwa ognie itp.),
 • podchody,
 • gry i zabawy integracyjne,
 • ognisko (grill).
 • WARSZTATY BIBLIJNE
 • WARSZTATY O MODLITWIE
 • SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU

należy zweryfikować znajomość następujących treści małego katechizmu:

 • w pierwszym roku formacji:

5 warunków dobrej spowiedzi

Błogosławieństwa,

tajemnice różańca,

uczynki miłosierdzia względem duszy,

uczynki miłosierdzia względem ciała,

akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.

 • w drugim roku formacji:

Wierzę w Boga,

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

10 przykazań Bożych,

przykazanie miłości

7 sakramentów świętych,

6 prawd wiary,

7 darów Ducha Świętego,

7 grzechów głównych.

 

 • SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE BEZPOŚREDNIO DO LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
  • należy wprowadzić (lub zachować) praktykę nowenny do Ducha Świętego bezpośrednio przed sakramentem bierzmowania;
  • spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu bierzmowania mogą być połączone z tą nowenną;
  • w przeddzień sakramentu bierzmowania można zorganizować (w ramach nowenny) czuwanie, w czasie którego kandydaci będą mieli możliwość przystąpienia do spowiedzi.

 

 • WYJAZD DO STOLICY DIECEZJI
 • PROPOZYCJE DODATKOWE

Młodzież może korzystać z dodatkowych propozycji duszpasterskich (dostępne na stronach internetowych poszczególnych duszpasterstw):

 • Światowe Dni Młodzieży w Kościerzynie;
 • propozycje diecezjalnego duszpasterstwa:

młodzieży,

Liturgicznej Służby Ołtarza,

zespołów muzycznych, scholii liturgicznych i chórów dziecięcych;

 • spotkanie młodzieży w Pelpinie – Przystań;
 • rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie;
 • Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę;
 • spotkania na Polach Lednickich;
 • Europejskie Spotkania Młodych Taize;
 • Światowe Dni Młodzieży.